Utforska hembygden

Kulturarv Östergötland

”Kulturarv Östergötland är en regional verksamhet med ekonomiskt stöd från Region Östergötland. Kulturarv Östergötland har administrativt sin hemvist på Östergötlands museum och är där integrerat med övrig verksamhet.”

Vår hemsida är integrerad med portalen och på så sätt kan kunskapen om Rönö spridas i en vidare krets. Bekanta dig med den nya portalen.

Sveriges Hembygdsförbund

”Sveriges Hembygdsförbund har i uppdrag att göra hembygdsrörelsen mer synlig i samhället. Föreningarna sitter på en enorm skatt av lokal historia som fler borde få del av. Vi är också övertygade om att en djupare kunskap om hembygden, den lokala platsen, har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling.”

Bygdegårdarnas Riksförbund

”Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar förenings-drivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2017 var 1425 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet”.

Riksarkivet

”Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Vi ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna. Vi tar emot statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer av organisationer. Det fysiska riksarkivet finns i Vadstena.”

Norrköpings stadsarkiv

I Norrköpings stadsarkiv kan du studera byggnads-ritningar, som är kompletta från och med 1875. Här finns även materal för släktforskning, fotografier, filmer och kartor från Norrköping.

 

Riksantikvarieämbetet

”Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarv och kulturmiljöer. Vi lyder under Kulturdepartementet. På hemsidan finns bland annat sökmotorer som hjälper dig i din fornminnesforskning.”

En fornlämning eller ett fornminne är en kvarleva efter människors verksamhet under forna tider och som nu ej längre är i bruk. Fornminnen kan uppdelas i de två huvudtyperna fasta fornlämningar (idag det som menas med fornlämning) och lösa fornfynd eller fornsaker. Den förstnämnda avser lämningar som ingår i landskapet såsom gravar, offerplatser, husgrunder, vägbankar, fornborgar och boplatser.

Utforska fornminnen i Rönö eller Östergötland!

Östergötlands Museum

”Östergötlands Museum arbetar för att vara ett levande modernt museum. Vi vill beröra och påverka dagens östgötar genom vårt arbete med regionens konst och kulturarv. Här visar vi utställningar som är regionalt, nationellt och internationellt angelägna. Museet är även en mötesplats för diskussion och reflektion kring dagsaktuella frågor.

Vi finns och verkar i ett demokratiskt samhälle. Vi värnar allas rätt till kultur och ökad livskvalitet genom att vår verksamhet är tillgänglig för alla. Vi ska ge besökaren upplevelser och generera ny kunskap inom olika områden. Vi har flera uppdrag; insamling, dokumentation, forskning och publik verksamhet.

Vår vision är att bli ett regionalt museum i världsklass. Med denna målsättning får vi möjlighet att ständigt utveckla våra verksamheter och åstadkomma förbättringar.”